PredajTopovať

Predaj zariadenia pekárne, cukrárne a predajne v ZM - DaXrLGkoWp7l

Dohodou


Zlaté Moravce
Pridané: 30. 10. 2020

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu Ad spectrum s. r. o. so sídlom Župná 30, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 544 558 týmto oznamuje, že začína formou verejného ponukového konania speňažovať hnuteľný majetok úpadcu, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 129/2020 zo dňa 07.07. 2020, č. 167/2020 zo dňa 28.08. 2020 a č. 169/2020 zo dňa 02.09. 2020. Na predaj je technológia prevádzky pekárenskej výroby, cukrárenskej výroby, rýchleho občerstvenia, zariadenie predajne ako i samostatné hnuteľné veci.
Základné podmienky boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 208/2020 zo dňa 28.10. 2020. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy najneskôr do 15 kalendárnych dní od zverejnenia týchto podmienok v obchodnom vestníku na adresu. Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, Radlinského 5, 949 01 Nitra, a to v zalepenej obálke.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zábezpeky (ako zálohy na kúpnu cenu) vo výške min. 20% z ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu IBAN: SK08 1100 0000 0029 2887 0352 pod VS: 3022020, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Bližšie informácie je možné získať cez kontaktný mail zdychavsky.skp@gmail..

CENA

Dohodou


Súkromný inzerent
Všetky inzeráty predajcu


Kontakt

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.


ID DaXrLGkoWp7l