PonukaTopovať

Stavbyvedúci - ayMWXOGO7bGQ

Dohodou


Bratislava
Pridané: 13. 06. 2022

Absolvent
Nie
Druh pracovného pomeru
živnosť
Požadované vzdelanie
Stredoškolské vzdelanie s maturitou

Pracovná rola stavbyvedúci

Zmysel role
Zrealizovať diela spoločnosti Leeu design od začatia realizácie až do jeho úspešného odovzdania. Zabezpečiť:
• dodržiavanie realizácie podľa návrhov,
• prenosu informácií včas a v kvalite počas realizácie na všetky zúčastnené strany,
• preventívne pôsobenie proti vzniku vecných vád diela.

činnosti
Komunikácia výkresovej dokumentácie s dodávateľmi, realizačnými firmami:
• Prezentácie projektu tak, aby presne vedeli čo majú robiť a dodržali projekt, návrh.
• Technologických postupov, vyjadrenie sa k ním a ich písomné odsúhlasenie s prevzatím garancie prípadných škôd.
• Termínov prác, harmonogramu jeho odsúhlasenie a jeho súlad medzi zúčastnenými stranami
Stavbyvedúci kontroluje:
• Rozpočty stavebných prác podľa projektu a pripomienkuje ich stavebnej firme podľa zadania. Kontroluje odchýlky a dáva informáciu vedeniu spoločnosti.
• Jednotlivé činnosti, dodávateľov, realizačných firiem priebežne, minimálne na začiatku, v strede a na konci prác.
• Odovzdávanie vykonaných prác, bez vecných chýb v požadovanej kvalite. V prípade nedodržania požaduje nápravu.
• Dodržiavanie časového harmonogramu prác.
• Nástup, prítomnosť a opustenie priestoru realizácie.
• Dodržiavanie Zmluvných podmienok dodávateľmi.
Stavbyvedúci sa podieľa na výbere dodávateľov nasledovne:
• Skontroluje, ako firma vyhotovuje cenové ponuky a či sú vyhotovené v štandarde ako vyžadujeme.
• Sleduje ceny dodávateľov a určuje ich pomer k trhovým, priemerným, obvyklým cenám a zároveň dohaduje maloobchodné a veľkoobchodné ceny.
• Žiada a overuje referencie aj na spokojných aj na nespokojných klientov.
• Osobne preveruje ich dokončenú realizáciu a realizáciu v procese vo všetkých parametroch.
• Konzultuje a odsúhlasuje s nimi naše Zmluvné podmienky.
Stavbyvedúci komunikuje s klientom:
• Informuje ho o všetkých dôležitých aspektoch.
• Dohaduje s klientom termíny obhliadok.
• Priebežne počas realizácie posiela klientovi foto dokumentáciu vyhotovených prác a zhrnutie dňa resp. troch dní o stave prác.
Stavby vedúci komunikuje s office manažérom:
• Denne ho priebežne informuje o priebehu a stave a posiela mu písomný report do emailu.
Stavbyvedúci riadi vyzdvihnutie produktov a ich kontrolu, plus dodanie na byt, nasledovne:
• V zmysle podkladov od rozpočtárky, zorganizuje vyzdvihnutie produktov ich prepravu až na miesto dodávky a urobí harmonogram ciest.
• Kontroluje správny výdaj objednaného tovarov, materiálov vo všetkých požadovaných parametroch.
• Zabezpečuje bezpečné odovzdanie všetkých účtovných dokladov rozpočtárke.

Povinnosti
• Zodpovedný prístup k práci s dôrazom na na detaily počas realizácie.
• Prenášanie informácií včas a dostatočne ku všetkým zúčastneným stranám podľa vecnej príslušnosti.
• Reprezentovať spoločnosť vystupovaním, vhodným odevom.
• Zaznamenávať písomne a potvrdzovať podpisom zúčastnených strán dohody, zmeny, pričom musia byť odsúhlasené vedením spoločnosti.
• Starať sa o preberacie protokoly a účtovné doklady a včas ich odovzdávať povereným osobám spoločnosti.

Zodpovednosti
• Za presnosť vyhotovenia dodávky v zmysle výkresovej dokumentácie.
• Za odmietnutie prevzatia diela alebo časti diela, ktorá nespĺňa špecifikované požiadavky.
• Za správne informovanie dodávateľov, pričom v prípade nesprávneho informovania preberá aj aj finančnú zodpovednosť za spôsobené škody.
• Za preberanie prác, spísanie protokolov a vždy odsúhlasených a písomne potvrdených dokladoch.
• Za preberanie tovaru a jeho kontrolu, aby objednávky kompletné a bez vád.

Oprávnenia
• Meniť veci, v prípade potreby zmeny, vo výkresoch po odsúhlasení s oprávnenou osobou v spoločnosti, dodávateľom aj písomným súhlasom s klientom.
• Ukončiť prácu, spoluprácu s dodávateľom v prípade nevyhnutnej situácie, poškodzujúcej dielo alebo meno spoločnosti, pričom zabezpečí jeho náhradu, tak aby nedošlo ku zbytočným škodám.
• Neprevziať dielo alebo jeho časť od dodávateľa, ak nie je zabezpečená kvalita alebo iné parametre špecifikácie, pričom môže požadovať opravu alebo ukončenie prác resp. spolupráce.

Očakávané výsledky
• vyhotovenie diela bez vecných vád,
• dodržané termíny prác,
• spokojnosť klientov s priebehom stavebného procesu,
• dodržanie rozpočtov a plnenia,
• zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou podľa dohody v zmluve o spolupráci.

CENA

Dohodou


Martin Drahos

Súkromný inzerent
Všetky inzeráty predajcu


Kontakt

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.


ID ayMWXOGO7bGQ