PredajTopovať

Vyrobne, skladove priestory

Dohodou


Petrovany
Pridané: 22. 06. 2021

Celková úžitková plocha
0 m2
Rok kolaudácie
0
Stav nehnuteľnosti
Čiastočná rekonštrukcia

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 115/2021 zo dňa 16.06. 2021 bolo zverejnené 3. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu Vibo, a. s. v konkurze, so sídlom 082 53 Petrovany 476, IČO: 36 474 029, konkurz vedený na OS Prešov, spis. zn. 4K/24/2017. V ponuke sú 3 samostatné súbory nehnuteľností:
Podanie K028955: Časť podniku - súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v tzv. oplotenom areáli Vibo, a. s. Petrovany, okres Prešov, obec Petrovany, katastrálne územie Petrovany, sr, zverejnené v súpise oddelenej podstaty v OV č. 137/2018 dňa 18.07. 2018 pod K051542 ako súpisové zložky majetku: pozemok: poradové čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 a stavba: poradové čísla: 15, 17, 18. Minimálna kúpna cena: 233 250,00 Eur; záloha 69 975,00 Eur.
Podanie K028957: Časť podniku - súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Prešov, obec Petrovany, katastrálne územie Petrovany, sr, zverejnené v súpise oddelenej podstaty v OV č. 137/2018 dňa 18.07. 2018 pod K051542 ako súpisové zložky majetku: pozemok: poradové čísla: 9, 10 a stavba: poradové čísla: 16, 19. Minimálna kúpna cena: 72 150,00 Eur; záloha 21 645,00 Eur.
Podanie K028958: Časť podniku - administratívna budova, Petrovany - súpisné číslo 466, nachádzajúca sa v okrese Prešov, obec Petrovany, k. ú. Petrovany, sr, zverejnená v súpise oddelenej podstaty v OV č. 137/2018 dňa 18.07. 2018 pod K051542 ako súpisová zložka majetku: stavba: poradové číslo: 14. Min. kúpna cena: 45 000,00 Eur; záloha 13 500,00 Eur.
Lehota na predkladanie ponúk je najneskôr do 30 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
Kontakt: 0908551188
E-mail: marta.prigancova@gmail.

CENA

Dohodou


Ing. Marta Prigancová, správca

Súkromný inzerent
Všetky inzeráty predajcu

Kontakt
  • 0908 551 188

ID REeqOGjZqDX7