Ponukové konanie na speňaženie hnuteľných vecí - 2. KOLO

Dohodou


Žilina
Pridané: 12. 10. 2020

Ponukové konanie na speňaženie hnuteľných vecí - 2. Kolo
(Páliaci stroj Numorex, hydraulický ohraňovací lis)

I & R konkurzy a reštrukturalizácie, k. s. vyhlasuje dňom 15.10. 2020 druhé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí (strojov) v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888, a to:

(i) hnuteľná vec: Páliaci stroj Numorex, typ NXB 7500, výrobca Esab-hancock gmbH, Karben, nsr, rok výroby 1989, výrobné číslo 89046, dátum uvedenia do prevádzky 01.09. 1990, inventárne číslo 051021;
(ii) hnuteľná vec: Hydraulický ohraňovací lis, typ CTO 250A, výrobca Strojárne Piesok, rok výroby 1987, výrobné číslo T 17-58, dátum uvedenia do prevádzky 01.11. 1987, inventárne číslo 005995;
ktoré sa nachádzajú na Daxnerovej ulici č. 756 v Tisovci.
Bližšia špecifikácia strojov je uverejnená v Obchodnom vestníku Ms sr č. OV 199/2020 zverejnenom dňa 15.10. 2020 v sekcii Konkurzy a reštrukturalizácie – ako oznam o vyhlásení - ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí - 2. Kolo ako aj na internetovom portáli Správcu www. irkr. sk v časti Oznamy.
Podmienky ponukového konania poskytne správca prostredníctvom e-mailu (zilina@irkr.sk) alebo osobne v kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj) a v kancelárii na Revolučná 10, 010 01 Žilina (pre Žilinský kraj) počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977.
Ponuky s náležitosťami v súlade s podmienkami ponukového konania je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr dňa 03.11. 2020 do 16:00 hod. záloha musí byť pripísaná v prospech účtu v súlade s podmienkami ponukového konania najneskôr dňa 03.11. 2020. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude doručená správcovi oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

I & R konkurzy a reštrukturalizácie, k. s. správca

CENA

Dohodou


I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

Súkromný inzerent
Všetky inzeráty predajcu

Kontakt
  • 0908 989 977

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.


ID 319q669mqa7w