Ponukové konanie na speňaženie súboru hnuteľného majetku - sk - metal, s. r. o.

Dohodou


Kysucké Nové Mesto
Pridané: 08. 10. 2020

Správca I & R konkurzy a reštrukturalizácie, k. s. úpadcu SK – Metal, s. r. o. so sídlom Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 09.10. 2020 prvé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného súboru hnuteľného majetku Úpadcu:

1. Hnuteľná vec: Popis: Striekacie zariadenie, Dátum zaradenie do evidencie: 21.08. 2006; Obstarávacia cena: 3.110,27 Eur; Stav: opotrebované používaním; Súpisová hodnota (aj mena. 330, - Eur.
2. Hnuteľná vec: Popis: Kopírka + kryt + tač. karta, Dátum zaradenie do evidencie: 21.03. 2007; Obstarávacia cena: 1.376,29 Eur; Stav: opotrebované používaním; Súpisová hodnota (aj mena. 30, - Eur.
3. Hnuteľná vec: Popis: Polypropylénová nádrž, Dátum zaradenie do evidencie: 26.10. 2006; Obstarávacia cena: 2.057,36 Eur; Stav: opotrebovaná používaním; Súpisová hodnota (aj mena. 200, - Eur.
4. Hnuteľná vec: Popis: Lakovacia stena, Dátum zaradenie do evidencie: 08.06. 2006; Obstarávacia cena: 8.241,59 Eur; Stav: opotrebovaná používaním; Súpisová hodnota (aj mena. 850, - Eur.
(ďalej uvedené hnuteľné veci pod por. č. 1 až por. č. 4 spolu ako „Hnuteľný majetok“).
Hnuteľný majetok sa v ponukovom konaní speňažuje ako súbor majetku.
Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Hnuteľnému majetku, k vyhlásenému ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilinazavinacirkr. sk.
Hnuteľný majetok je toho času umiestnený v budove v sídle Úpadcu na adrese Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové mesto.
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľný majetok.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá (i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie kontaktných údajov a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 300, - Eur na ponúknutú kúpnu cenu za Hnuteľný majetok, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK43 0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s. najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t. j. najneskôr dňa 23.10. 2020. Ponuky záujemcov o Hnuteľný majetok v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R konkurzy a reštrukturalizácie, k. s. Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa _23.10. 2020 do 16:00 hod. v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „Neotvárať – Ponukové konanie“ a nápisom „SK – Metal, s. r. o. – Predaj hnuteľného majetku“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R konkurzy a reštrukturalizácie, k. s.

CENA

Dohodou


zilina

Súkromný inzerent
Všetky inzeráty predajcu

Kontakt
  • 0908 989 977

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.


ID 6darjw2Jq9oz